Ostali izvori financiranja

Tendencija je EU da se postepeno smanjuju državne potpore a da velika većina sredstava koja se mogu dobiti za sufinanciranje raznih projekata bude plasirana kroz EU fondove.

Zašto je to tako? Europska Unija želi imati ujednačenu politiku na razini cijele unije te teži tome da razvija deficitarne sektore i ulaže veća sredstva u nerazvijenije regije EU. Poseban segment ove politike smanjivanja poticaja koji su kreirani isključivo na nacionalnoj razini odnosi se na povećanje kontrole raspodjele proračunskih sredstava s namjerom sprječavanja dvostrukog financiranja što u konačnici omogućuje EU da bolje planira raspodjelu sredstava iz svojih fondova.

Ipak, određena sredstva, programi i poticaji su ostali u ingerenciji RH te je vrijedno pratiti te natječaje a prvenstveno se odnose na specifične sektore koji se financiraju preko nadležnih ministarstava i agencija.

Obično su sredstva koja možemo ostvariti preko nacionalnih ali i preko županijskih ili općinskih programa puno manja nego što su to ona koja možemo ostvariti kroz EU fondove. Za svaki plan i projekt izuzetno je važno znati što i u kojem smjeru se želimo poslovno razvijati. Oni sektori i projekti koji se financiraju kroz natječaje i programe nacionalne i niže razine se u pravilu ionako ne mogu financirati preko EU natječaja pa su s te strane itekako korisni i vrijedno ih je pratiti u svakom trenutku.

Nivo 2 vam stoji na raspolaganju u formativnoj fazi vaše poslovne ideje kao i u fazi pripremanja projektne dokumentacije za programe i natječaje na svim razinama.

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas