Energetska učinkovitost zgrada

Energetska učinkovitost zgrade predstavlja odnos ostvarenog korisnog potrebnog učinka i količine energije koja je utrošena za ostvarenje tog učinka. U osnovi zgrada je energetski učinkovitija kada troši manje energije za iste potrebne učinke. Svaka zgrada funkcionira kao zaseban objekt koji ima svoje specifičnosti ugrađenih elemenata zgrade (fasada, zatvori, osobine nosivih sklopova, kvaliteta izolacije, način gradnje krovova itd...) te u ovisnosti o kvaliteti, načinu ugradnje i stupnju amortiziranosti funkcionalnih dijelova ima različit koeficijent energetske učinkovitosti.

Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost
u zgradarstvu
Veliki broj zgrada za stanovanje u Republici Hrvatskoj nema adekvatne ugrađene funkcionalne dijelove koji bi osiguravali prihvatljiv koeficijent energetske učinkovitosti po modernim standardima gdje se ušteda energija postiže kvalitetnim rješenjima poput ugradnje fasade s potrebnom izolacijom, ugradnje modernih zatvora s duplim zaštitnim stijenkama, adekvatnog izoliranja krovova itd…

Politika Europske Unije i Republike Hrvatske ide za tim da se unaprijedi koeficijent energetske učinkovitosti zgrada te se tome pridaje velika pozornost prvenstveno zbog ušteda koje se postižu ali i zbog smanjenja negativnog utjecaja na okoliš koje je prouzročeno neracionalnim rasipanjem energije. Javni Poziv za sufinanciranje enrgetske obnove
Javni Poziv za
sufinanciranje
enrgetske obnove

Upravo zbog toga Republika Hrvatska raspisuje natječaje preko kojih se mogu dobiti subvencije za projekte povećanja energetske učinkovitosti zgrada. Bitno je napomenuti da projekti energetske učinkovitosti zgrada značajno povećavaju vrijednost nekretnine ali i spadaju u investicije koje mijenjaju vašu nekretninu te je za ovakav kapitalni projekt za zgradu vrlo važno naći konsenzus suvlasnika.

„Nivo 2 d.o.o.“ unutar svog ureda ima formiran tim koji vas vodi kroz sve korake potrebne za izradu potrebnih dokumenata za investiranje u projekte energetske učinkovitosti te vam nudimo vođenje kroz proces povezivanja zemljišnih knjiga i položenih ugovora, izradu energetskih certifikata i izradu projekta energetske učinkovitosti s definiranim uštedama i troškovnikom radova.

 1. Energetska učinkovitost:
 2. POTREBNI KORACI
 3. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
 4. POVEZIVANJE KNJIGA

01 Nakon što se konsenzusom suvlasnika utvrdi potreba za ulaskom u proces prikupljanja svih potrebnih dokumenata i stvaranja pretpostavki za ulazak u investiciju s kojom bi se povećala energetska učinkovitost zgrade trebamo preliminarno ustvrditi financijske kapacitete zgrade za takav projekt koji često znači povećanje visine pričuve i uzimanje kredita kod poslovne banke.

02 Ukoliko Vaša zgrada nije etažirana, te posebni dijelovi nisu upisani u zemljišne knjige, potrebno je pokrenuti postupak upisa, te u tu svrhu zatražiti ponudu za etažiranje, odnosno povezivanje knjige položenih ugovora sa zemljišnom knjigom. Zgrade izgrađene prije 01.01.1997.g. nemaju obvezu etažiranja, odnosno izrade etažnog elaborata (izmjere prostora) što umanjuje cijenu postupka, no etažiranje je preporučljivo pogotovo ukoliko stanje iz knjige položenih ugovora ne odgovara stvarnom stanju.

03 Potrebno je izraditi energetski certifikat. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

04 Na osnovu izrađenih dokumenata koji konstatiraju zatečeno stanje energetske učinkovitosti potrebno je izraditi Projekt energetske učinkovitosti s kojim će se definirati planirana investicija. Ovim projektom jasno će se kvantificirati uštede koje će nastati kao rezultat implementirane investicije te će se definirati troškovnik radova. Nakon izrađenog projekta zgrada će imati jasan uvid u ostvarene uštede te odlučiti o investiranju. Ukoliko projekt pokaže da su uštede energije veće od 30% zgrada će moći aplicirati na natječaje za subvencioniranje investicija energetske učinkovitosti.

01Energetski certifikat za stan, zgradu ili poslovni prostor

To je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobit će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika. U Europskoj uniji je postupak energetskog certificiranja obavezan već 9 godina, znatno je pridonio regulaciji cijena na tržištu nekretnina i podizanju kvalitete gradnje.
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.
Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, NN 81/12, 29/13, 78/13).
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

02Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 81/12, 29/13,78/13).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.
Energetski razred stambene zgrade ovisi  o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).
Energetski razredi stambenih zgrada s naznačenom specifičnom godišnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a) - Q”H,nd,ref
 • A+ ≤ 15
 • A ≤ 25
 • B ≤ 50
 • C ≤ 100
 • D ≤ 150
 • E ≤ 200
 • F ≤ 250
 • F > 250

03Energetsko certificiranje, tj. energetska certifikacija zgrada

Energetsko certificiranje zgrada ili kako se još naziva energetska certifikacija će prvenstveno omogućiti kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje. Energetsku certifikaciju provode ovlašteni inženjeri, a obuhvaća: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

04Što označava energetski razred?

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.


05Čemu služi energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ali i jak marketinški instrument koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.
Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja ga je izdala, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu.

Certifikat za nove zgrade informira kupce i buduće vlasnike o očekivanoj energetskoj potrošnji te sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano za uštedu energije i toplinsku zaštitu i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade. Kroz analizu provedenu tijekom energetskog pregleda daju se konkretne smjernice za pokretanje projekta energetske obnove i informacije o potencijalu energetskih ušteda.

06Što se iz njega može saznati?

Energetski certifikat zgrade pruža informaciju o energetskom svojstvu zgrade, odnosno o očekivanoj razini energetske potrošnje. Na temelju izračuna godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A+ razreda s najmanjom potrošnjom (15 kWh/m2 ili manje), do G razreda s najvećom energetskom potrošnjom (više od 250 kWh/m2). U konačnici, u energetskom certifikatu bit će navedena ukupna potrošnja energije u zgradi do razine primarne energije. Cilj je ustanoviti ukupnu emisiju CO2 iz sektora zgrada i smanjiti ekološki otisak zgrada. U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize: načina gospodarenja energijom u građevini, toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustava za pripremu potrošnje tople vode, sustava napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava rasvjete, specifičnih podsustava, sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom i obnovljivih izvora energije.

Na osnovu analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za izradu kvalitetnog projektnog zadatka i pokretanje projekata energetske obnove postojećih zgrada. U tu svrhu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je i Program energetske obnove stambenih zgrada 2013-2020.

Programom su utvrđene mjere, između ostalog, i za poboljšanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada, kao i načini i izvori sufinanciranja obnove višestambenih zgrada na način da se sukladno provedenom energetskom pregledu i izdanom energetskom certifikatu, provedu potrebne mjere za osiguranje što veće energetske učinkovitosti objekta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava subvencije u iznosu 40% ukupne investicije, što konkretno znači da za poduzimanje mjera radi poboljšanja energetske učinkovitosti objekta sukladno izvršenom energetskom pregledu i izdanom energetskom certifikatu (npr. obnova pročelja, fasade, zamjena i popravak stolarije, zamjena sustava grijanja…) suvlasnici mogu od države dobiti povrat sredstava u iznosu od 40% ukupne investicije.

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava postojećih zgrada RH, a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

Apoticanje obnove vanjske ovojnice (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora)

Bpoticanje zamjene sustava grijanja (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima)

Cpoticanje korištenja OIE (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu)

Koristi provedbe Programa očitovat će se u smanjenju emisija CO2, općem poboljšanju uvjeta stanovanja, smanjenju energetskog siromaštva, smanjenju izdataka građana za energiju te povećanju vrijednosti nekretnina.

Sufinanciranje se odobrava putem upravitelja zgrade koji na temelju izdanog energetskog certifikata kojim su utvrđene određene mjere za postizanje što bolje energetske učinkovitosti dogovara odabir mjera sa suvlasnicima, te nakon donošenje potrebnih odluka većine suvlasnika i  izrade potrebne projektne dokumentacije, projekt prijavljuje FZOEU radi sufinanciranja.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se nakon što je zgrada izgrađena, a prije izdavanja uporabne dozvole. Sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
Energetski certifikat postojeće zgrade izdaje se temeljem provedenog detaljnog energetskog pregleda i proračuna energetskih svojstava zgrade. Analiziraju se svi energetski sustavi zgrade i daju preporuke za smanjenje potrošnje toplinske i električne energije, te vode, s ekonomskom, energetskom i ekološkom analizom ušteda. Isporučuje se naručitelju u 2 primjerka zajedno s elaboratom provedenog detaljnog energetskog pregleda. Zgrade javne namjene dužne su 1. i 3. stranicu energetskog certifikata javno izložiti uz glavni ulaz u zgradu. Za izdavanje energetskog certifikata za postojeće zgrade potrebno je provesti energetski pregled: analizu toplinske zaštite zgrade, energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja, analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije te sustava za pripremu potrošnje tople vode, elektroinstalacija i rasvjete te drugih potrošača. Cjenik usluge može se pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.


07Kome je potreban?

Zgrade u cjelini ili samostalne uporabne cjeline zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

AStambene zgrade

- s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
- sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

Bnestambene zgrade

Costale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja

Novim Zakonom o gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., koji je usklađen s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada iz 2010. i nalaže da se ne radi razlika između stanova, odnosno da zgrade moraju imati energetski certifikat, uvedena je obveza prilaganja energetskog certifikata prilikom prodaje i za stanove unutar stambenih zgrada koji su manji od 50 četvornih metara. Samo samostalni objekti – kuće i pomoćni prostori do 50 četvornih metara izuzeti su od ishođenja energetskog dokumenta, ali ne i zgrade s posebnim dijelovima.


08Izdavanje energetskog certifikata NIJE POTREBNO samo za:

 • Samostalni objekti – kuće do 50 kvadrata i pomoćni objekti izuzeti su od ishođenja energetskog certifikata;
 • Zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
 • Privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;

 • Radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
 • Jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
 • Zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

09 Za koga je obvezan?

Važno je navesti kako je za sada energetski certifikat obveza samo i isključivo za nekretnine koje se prodaju. Zgrade kao cjeline nemaju obvezu obavljanja energetskog pregleda i energetskog certificiranja, no važno ga je obaviti kako bi se utvrdile mjere potrebne za postizanje što veće energetske učinkovitosti, te u konačnici kako bi suvlasnici postigli i odgovarajuće uštede energenata.

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09), te novim Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13) određena je obveza upravitelja zgrade o pokretanju svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.

Dana 19. rujna 2013.g. donešen je novi Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13) koji je stupio na snagu 08.10.2013. Novim Pravilnikom omogućeno je djelomično povezivanje za samo jednu od više zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici (određenu zgradu ili za kućne brojeve određene zgrade) što olakšava upis zgrada koje su na istoj katastarskoj čestici, a skopile su posebne međuvlasničke ugovore, te svaka zgrada ima drugog upravitelja.

Zakonom o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 143/12), rok u kojem je upravitelj dužan pokrenuti sve postupke pred sudovima i nadležnim tijelima državne uprave radi upisa zgrade i svih posebnih dijelova u zemljišne knjige, produžen je do 31.12.2015.g.

Radi pokretanja postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora pred zemljišnoknjižnim sudom potrebno nam je dostaviti svu dokumentaciju o vlasništvu za vlasnike koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora. Vlasničku dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj po javnom bilježniku, i to cijeli slijed isprava, od investitora do aktualnog vlasnika. Ukoliko su neki od suvlasnika već predali dokumentaciju u zemljišne knjige, ali je postupak upisa još u tijeku, potrebno je dostaviti fotokopiju prijedloga za upis koja sadrži urudžbeni žig i Z broj.

Također je potrebno, sukladno spomenutom Pravilniku, dostaviti:

01Dokaz da je utvrđena građevna čestica (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine)

02Izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana)

03Potvrda nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice, ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice

04Odgovarajući geodetski elaborat, prijavni list ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi

05Međuvlasnički ugovor iz članka 375. ZV ako je sklopljen ili potvrda o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika ili druge isprave koje opravdavaju prijedlog

06Podaci o podulošcima iz knjige položenih ugovora

07Isprava na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis

Dokaz da je utvrđena građevna čestica nije potrebno priložiti:

AAko je površina čestice koja je predmet postupka istovjetna u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi i ako je na njoj izgrađena jedna zgrada

BAko je iz kopije katastarskog plana vidljivo da je na čestici izgrađeno više zgrada koje su u građevinskom smislu međusobno povezane i koje sve čine jednu stambenu cjelinu, pa parcelacija zbog korištenja zemljišta nije moguća

CAko odgovarajućim geodetskim elaboratom zemljišnoknjižnom sudu bude dostavljen podatak o čestici na kojoj je izgrađena jedna ili više zgrada koja je već evidentirana u katastarskom operatu

DAko je predmet postupka čestica zgrade (zgradna čestica)

Potvrda o posebnim dijelovima koju je sačinio upravitelj sadržava:

APopis svih posebnih dijelova i pripadaka zgrade koja je predmet postupka, neovisno o tome postoje li u trenutku izdavanja potvrde podaci o vlasniku

Bpopis vlasnika posebnih dijelova, odnosno osoba u čiju korist se predlaže upis prava vlasništva ili kojega drugoga knjižnog prava

next
prev

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas