Financijski poslovi & Osiguranje

Vašom nekretninom i prikupljenom pričuvom u ime suvlasnika upravlja izabrani upravitelj manirom dobrog gospodara i u dogovoru s predstavnikom stanara i suvlasnicima . Pričuva koja je zakonska obaveza svakog suvlasnika je nužan doprinos u cilju akumulacije sredstava na zajednički račun za potrebe financiranja svih radova i poslova redovnog održavanja, osiguranja zgrade i naknade upravitelju.

Uz poslove redovnog održavanja na svakoj nekretnini s vremenom se pojavljuje i potreba za izvanrednim intervencijama da se saniraju oštećeni dijelovi ili dijelovi sa smanjenom funkcionalnošću zgrade. Za sve ove poslove izvor financiranja je zajednička pričuva zgrade i upravo zbog toga je ona zakonski propisana kao obaveza i dužnost upravitelja. Izabrani upravitelj se brine o uspješnom prikupljanju pričuve od svih stanara a prikupljenim sredstvima pričuve financiraju se poslovi redovnog održavanja i izvanrednih radova u skladu s propisanim zakonskim okvirom koji regulira poslove održavanja zgrade.

Efikasnost u prikupljanju pričuve te transparentan i odgovoran način trošenja sredstava pričuve bez uvećanja tržišnih cijena i bez ugovaranja posebnih provizija s izvođačima poslova redovnog održavanja je temelj u garanciji dobrog upravljanja kojim „Nivo 2 d.o.o.“ daje suvlasnicima zgrade veću mogućnost daljnje akumulacije sredstava jer se sredstva ne rasipaju već odgovorno troše.

Sredstva pričuve

Sredstva pričuve akumuliraju se kroz određeni vremenski period u ovisnosti o potrebama izdataka za poslove redovnog održavanja i ostalih radova na zgradi koji čuvaju i povećavaju vrijednost vaše nekretnine.

„Nivo 2 d.o.o.“ kao savjestan upravitelj će u dogovoru sa suvlasnicima svake godine napraviti Godišnji program održavanja zgrade kojim će se odrediti potrebe za financiranjem. Godišnji program održavanja je usuglašen sa stanarima te se njime definiraju poslovi održavanja zgrade. Planiranim aktivnostima preventivno djelujemo s ciljem smanjenja mogućnosti kvarova i očuvanja vrijednosti vaše nekretnine.

Planskim gospodarenjem određujemo i potrebu za visinom pričuve koja se određuje prema potrebama zgrade a usvaja većinom glasova suvlasnika zgrade.

Najmanji iznos pričuve definiran je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ona se izračunava prema etalonskoj vrijednosti kvadrata stana koja je u trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima bila 3.400,00 kn po m2. Zaknodavac je postavio visinu minimalne pričuve kao 0.54% etalonske vrijednosti nekretnine u vlasništvu. Prema tome izračunavamo visinu minimalne pričuve koja iznosi 1,53 kn po m2.

Minimalni iznos zajedničke pričuve:
etalonska vrijednost (u trenutku donošenja Zakona o vlasništvu)= 3.400,00 kn/m2
Formula izračuna minimalne pričuve: 3.400,00 kn / 12 mj x 0,54 % = 1,53 kn/m2

Primjer izračuna iznosa minimalne pričuve za stan od 63 m2:
63 m2 x 1,53 kn/m2 = 96,39 kn/mjesečno

Preporuka minimalnog iznosa pričuve temeljen na sadašnjoj etalonskoj vrijednosti (NN br. 100/12) 6.000,00 kn/m2: 6.000,00 kn/12mj x 0,54 = 2,70 kn/mjesečno

Osiguranje

Prema važećim zakonima koji pokrivaju područje upravljanja zgradama svaka zgrada mora imati osiguranje od dogovornosti i osiguranje od osnovnih opasnosti. „Nivo 2 d.o.o.“ kao odgovoran upravitelj svjestan je važnosti osiguranja zgrade koja bi uz osnovna pokrića trebala imati i druga pokrića kojima se smanjuje rizik financijskog udara na sredstva pričuve zbog nepredviđenih štetnih događaja. Prigodom proširenja police osiguranja koja uključuje pokriće od dopunskih opasnosti smatramo nužnim kvalitetno iskomunicirati sve opasnosti od budućih štetnih događaja da se vaša zgrada zaštiti od potencijalnih štetnih događaja koji bi bili preveliki financijski zalogaj za akumulirana sredstva pričuve ukoliko ne bi bili predmet pokrića osiguranja.

Važno je znati da je zakonodavac odredio obavezu osiguranja zgrade i odredio upravitelja zgrade koji je uz poslove redovnog održavanja dužan i osigurati zgradu, sve s ciljem da bi se zgrada kao zajednička nekretnina zaštitila od potencijalnog nemarnog odnosa pojedinih suvlasnika. Upravo zato su odluke o osiguranju zgrade važeće s podrškom većine suvlasnika.

“Nivo 2 d.o.o.“ je u svom radu razvio lepezu pokrića koja će na najbolji mogući način dodatno obuhvatiti buduće neizvjesne štetne događaje koji proizlaze iz svakodnevnog života zgrade a izvan su okvira pokrića od osnovnih opasnosti.

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas